دیزباد وطن ماست

کمیته اعضاء مشورتی شورای اسلامی دیزباد علیا

 
اعضای شورای مشورتی دیزباد عبارتند از:

1- مهندس علیرضا میرشاهی                                        11- حسین میرشاهی

2- مهندس حسن کردی                                              12- حسین خافی

3- مهندس محسن احتشام ( عراقی )                            13- شیر علی میرشاهی

4- مهندس اسماعیل رحمانی                                       14- هادی میرشاهی

5- دکتر علی گنجعلی                                                 15- حسین قاسم نیا

6-علی میرشاهی ( فرزند امامقلی )                               16- رضا گنجعلی

7- غیاث الدین میرشاهی                                             17 - زین العابدین میرشاهی

8- محمود محمودی مقدم                                             18- غلامرضا شایسته فر

9-علی اکبر میرشاهی ( فرزند امامقلی )                         19- سید محمود حسینی نیا

10- علی مدد میرشاهی                                            20 - کریم میرشاهی